فرصت برابر

اندیشمندان اکثراً از استعاره مسابقه برای این مفهوم استفاده می‌کنند.

فرصت برابر ناشی از به یکسان برخورد کردن با همهٔ مردم، فارغ از موانع یا تعصبات یا ترجیحات مصنوعی است، مگر وقتی که تمایزهای خاصی را بتوان صریحاً توجیه کرد. هدف از این مفهوم غالباً پیچیده و مورد مناقشه این است که مشاغل مهم باید به «شایسته ترین‌ها» تخصیص یابند-کسانی که احتمالاً قابل ترین‌ها در انجام یک وظیفهٔ خاص باشند- و نه به کسانی که به دلایل تصادفی یا بیربط مثل وضعیت خانوادگی یا دوستان، دین، جنسیت، قومیت، خویشاوندسالاری نژاد، طبقه، سن، هویت یا گرایش جنسی آن را به دست می‌آورند.

جستارهای وابسته

منابع

<>
تبلیغات