یکاهای انگلیسی

سیستم اندازه گیری جرم انگلیسی
نوشتار(های) وابسته: دستگاه امپراتوری

واحدهای انگلیسی یک نوع واحد تاریخی اندازه گیری بود که در قرون وسطی در انگلستان استفاده می‌شد و از ترکیب سیستم اندازه گیری آنگلوساکسون و سیستم رومی ساخته شد.این واحدها در طی زمان تغییرات جزیی یافت و در نهایت تبدیل به دستگاه امپراتوری گردید.

جستارهای وابسته

دستگاه امپراتوری

تبلیغات