گیاگان

«فلورا» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای سایر استفاده‌ها، فلورا (ابهام‌زدایی) را مشاهده کنید.

گیاگان، فلورا (به انگلیسی: floraگیاه‌نامه یا گیا مجموعه‌ای از گونه‌های گیاهی هستند که در یک منطقهٔ جغرافیایی و در دوره‌ای معین می‌زیند.

تبلیغات