کرومیست‌ها

کرومیست‌ها (انگلیسی: Chromista) یا گیاهان تک‌سلولی یک زیرگروه برای یوکاریوتها در برخی طبقه‌بندی‌ها هستند. ازجمله در طبقه‌بندی کاوالیر اسمیت در سال ۲۰۰۴ جانداران به شش فرمانرو (سلسله) تقسیم شدند: باکتری‌ها، پروتوزوآ، کرومیست‌ها، گیاهان، جانوران و قارچ‌ها. حدود ۲۷ هزار و پانصد کرومیست (که شامل جلبک و کپک‌های آبی مختلف می‌شود) وجود دارد. البته این طبقه‌بندی کمتر پذیرفته شده است.

در طبقه بندی Cavalier-Smith, 1981 کرومیست ها زیرمجموعه حبابچه‌داران رنگی بوده و خود دارای سه زیرگروه ناجورتاژکان ، Haptophyta و Cryptophyta هستند.

تبلیغات