پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها نعمتی از جانب خدا

پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها نعمتی از جانب خدا

آنها به این امید زندگی می کنند که نظاره گر رشد نوه های خود باشند. در سالیان اخیر پدر بزرگها و مادر بزرگها می توانند در به دست آوردن هویت فردی به نوه ها و گاهی اوقات فرزندان نوه های خود، کمک کنند.

پدر بزرگ ها,مادر بزرگ ها

همچنین آنها می توانند با ابراز عشق بی قید و شرط به نوه های خود و امیدوار کردن آنها به زندگی آینده نقش مهمی ایفا کنند. استقامت، ایجاد اطمینان خاطر، پند آموزی و آموزش ارزش ها، آرمان ها و عقاید صحیح از دیگر خصوصیات پدربزرگها و مادربزرگهاست.
غالباً رشته ارتباطی ویژه ای پدر بزرگ و مادر بزرگ را به نوه شان نزدیک می کند: هر دوی آنها خارج از جریان معمول جامعه قرار دارند، زیرا

ادامه مطلب
تبلیغات