مونومر

تکپار، یا مونومر ، موادی هستند تشکیل شده از مولکولهای واحد؛ که از پیوستن آنها بسپار یا پلیمر به وجود می‌آید. ایزوپرن CH2=C(CH3)CH=CH2، پروپیلن CH3CH=CH2، کلرید وینیل(وینیل کلرید) CH2=CHCl چند نمونه از تکپارهایی هستند که در علوم و صنایع پلیمری کاربرد دارند. در علوم زیستی نیز تک‌پارهای طبیعی با پیوند به یکدیگر مولکولهای بزرگتر را می‌سازند مثلا گلوکز تک‌پار گلیکوژن و سلولز است یا اسیدآمینه تک‌پار پروتئین است.

پانویس

  1. Monomer
  2. Polymer
  3. Isoprene
  4. Propylene یا Propene
  5. vinyl chloride یا chloroethene یا VCM
تبلیغات