مهم ترین آسیب جنسى دوران نوجوانى و راه کارهاى پیش گیرى و درمان

آکاایران: مهم ترین آسیب جنسى دوران نوجوانى و راه کارهاى پیش گیرى و درمان

آکاایران: مهم ترین آسیب جنسى دوران نوجوانى و راه کارهاى پیش گیرى و درمان

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : علی احمد پناهی

سال شانزدهم / شماره پیاپی 112 / صفحه

چکیده :

تربیت جنسى نوجوان بخش مهمى از وظایف مربّیان و روان شناسان محسوب مى شود؛ چه اینکه از یک سو، نوجوانى دوره حساس، سرنوشت ساز و تعیین کننده بوده و از سوى دیگر، کوتاهى در امر تربیت جنسى این قشر از جامعه، خسارت هاى جبران ناپذیرى در پى خواهد داشت.
نوشتار حاضر نیم نگاهى به آسیب هاى جنسى دوره نوجوانى داشته و ضررهاى جسمى، روحى، روانى، اخلاقى و دینى انحرافات جنسى به ویژه «خودارضایى» را بیان مى کند؛ و همچنین در پى آن است تا را

ادامه مطلب
تبلیغات