مصادیق زیبایی در نگاه قرآن و روایات 2 - زیبایی های معنوی

,قرآن و اندیشه قرآنی

قسمت دوم

 زیبایی های معنوی

 

آنچه گذشت: زیباییهای محسوس

اشاره

 در آموزه های دینی ، روح ، نفخه ذات الهی بوده و خود را وابسته به او می داند و با هر موجودی که نشانی از او داشته باشد انس و آرامش می گیرد. بهترین نشان ، صفت جمال الهی است که ان الله جمیل.

در منظر معارف اسلامی علاوه بر این که جهان ، تجلی زیبایی خداوند است بلکه مصادیقی بارز از زیبایی در صورت ماده و معنی معرفی شده است تا این که روح خدا و زیباآشنا نه تنها احساس غربت نکند و راه وصول به اصل خود را فراموش نکند، بلکه در عالم کدر و خشن ماده احساس لطافت و آرامش

ادامه مطلب
تبلیغات