مخروطیان

مخروطیان
سن: کربونیفر پسین - امروز
درخت‌های :
کاج مطبق (اشکوبیان)
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
Division: مخروطیان
رده: ناژویان
راسته‌ها و تیره‌ها

کوردایتالس
راسته کاجیان (Pinales)
  تیره کاج
  اشکوبیان (Araucariaceae)
  زردچوبیان (Podocarpaceae)
  کاج‌های چتری (Sciadopityaceae)
  سرویان (Cupressaceae)
  سرسرخداریان (Cephalotaxaceae)
  سرخداریان (Taxaceae)
ووجنووسکیالس
ولتزیالس

مَخروطیان (Coniferae یا Pinophyta) دسته‌ای از انواع درختان همیشه‌سبز هستند از رده ناژویان (Pinopsida).کاجیان

مطبق‌کاجیانبوداکاجیان

کاج چتری ژاپنی
سرویان
آلوسرخداران
سرخداریان
درخت‌های این شاخه

نگارخانه

تبلیغات