مایکل فارادی (فیزیک دان)

آکاایران: آکا ایران: مایکل فارادی متولد ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۱ – ۲۲ اوت ۱۸۶۷ در لندن؛ فیزیکدان و شیمیدان انگلیسی بود که بیش تر به سبب نوآوری هایش در الکترومغناطیس و الکتروشیمی مشهور است. کشف بنزن و قوانین مربوط به القای الکترومغناطیسی و تهیه کلر مایع از مهم ترین دستاوردهای او برشمرده می شوند.
فارادی درباره ی میدان مغناطیسی موجود در دور یک رسانا که جریان DC حمل می کند مطالعاتی داشت و مفاهیم اولیه میدان الکترومغناطیس را در فیزیک بنیان نهاد. وی القای الکترومغناطیسی و قانون های برقکافت را کشف کرد. او اثبات کرد که خاصیت مغناطیسی می تواند بر روی شعاع های نور اثر می گذارد و رابطه ای اساسی بین این دو برقرار است. اختراعات او در زمینه دستگاه های چرخنده الکترومغناطیس اساس فناوری موتور الکتریکی را پی ریزی کرد و این وضع ناشی از تلاش های او در زمینه کاربرد الکتریسیته در فناوری بود.
با وجود این که فارادی علوم رسمی کمی آ
ادامه مطلب
تبلیغات