ماجرای جالب و پند آموز کیسه شن

آکاایران: مجموعه: داستانهای خواندنی

 

,کالای قاچاق, قاچاق کالا و ارز, قاچاق

آکاایران: ماجرای جالب و پند آموز کیسه شن

مردی با دوچرخه به خط مرزی میرسد.


او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.


مامور مرزی میپرسد : « در کیسه ها چه داری؟». او میگوید «شن»

 


مامور او را از دوچرخه پیاده میکند و چون به او مشکوک بود ، یک شبانه روز او را بازداشت میکند ، ولی پس از بازرسی فراوان ، واقعاً جز شن چیز دیگری نمییابد.


بنابراین به او اجازه عبور میدهد.


هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا میشود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا...


این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار میشود و پس از آن

تبلیغات