فیتواستروژن

تعریف کلی

فیتواستروژنها گروهی از مواد شیمیایی گیاهی (فیتوکمیکالها) هستند که بطور طبیعی در گیاهان تولید شده و دارای نقش های زیست شناختی از قبیل تشکیل بخشی از سیستم دفاعی گیاه و حفاظت از گیاه در مقابل تنش ها می باشند. فیتو استروژن واژه ای عمومی است که به هر ترکیب یا متابولیت گیاهی که در مهره داران پاسخهای زیستی ایجاد نموده و با اتصال به گیرنده های استروژن ، عملکرد استروژنهای درونزاد را تقلید یا تعدیل می کند اطلاق می شود.

ساختار و عملکرد

این مواد، ترکیباتی دی فنلی با یک حلقه آروماتیک A حاوی یک گروه هیدروکسیل و نیز گروه هیدروکسیل دوم، همسطح با حلقه A هستند که از این نظر با استروژنهای طبیعی شباهت دارند . مشاهده شده که فیتواستروژنها باوجود اینکه از گروه وسیعی از ترکیبات غیراستروئیدی با ساختارهای متنوع تشکیل شده اند، همگی قادرند در جانوران و انسان به گیرنده های استروژن اتصال یافته و بعنوان (آگونیست - آنتاگونیست) ضعیف عمل کنند.

انواع فیتواستروژن

سه گروه عمده از این مواد شناخته شده اند که شامل فلاوونوئیدها، لیگنانها و کومارینها می باشند. این ترکیبات در میوه ها ، سبزیجات و دانه هایی که به عنوان غذای اصلی در رژیم غذایی انسان کاربرد دارند یافت می شوند.

تبلیغات