فلسفه روان‌شناسی

فلسفه روانشناسی، به بنیادهای نظری روانشناسی مدرن می پردازد. برخی از این مسائل، نگرانیهای معرفت شناختی راجع به روش شناسی پژوهش روانشناختی هستند. مثلاً:

  • مناسب ترین روش برای روانشناسی کدام است: ذهن گرایی، رفتارگرایی، یا سازش؟
  • آیا گزارشهای شخصی، روشی مطمئن برای گردآوری داده ها هستند؟
  • چه نتایجی از آزمونهای فرضیه صفر می توان گرفت؟
  • آیا می توان تجربه های اول-شخص (عواطف، امیال، باورها، وغیره) را به نحو عینی اندازه گیری کرد؟
تبلیغات