فشار نظیر

فشارِ همتا (به انگلیسی: Peer pressure) به تاثیراتی که توسط یک گروه همتا در جهت تشویق فردی به تغییر رفتارها، ارزش‌ها و یا اخلاق جهت همگامی با گروه اطلاق می‌گردد.

فشار همتای جوانان بر همدیگر معمولاً شناخته‌ترین نوع این این فشار است که معمولاً به عنوان یک فشار همتای منفی شناخته می‌شود. زیرا که جوانان معمولاً زمان زیادی را در گروه‌های ثابتی مانند مدرسه یا گروه‌های همتا می‌گذرانند در عین حالی که ممکن نظرات متفاوتی با خود گروه داشته باشند.

تبلیغات