طبقه آرایه‌شناختی

جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

طبقهٔ آرایه‌شناختی یا رتبهٔ آرایه‌شناختی، اصطلاح چکیده‌ای است که در «طبقه‌بندی علمی» و «آرایه‌شناسی» جانداران به کار می‌رود. طبقهٔ آرایه‌شناختی، سطح یک آرایه (Taxon) را در سلسله مراتب آرایه‌شناختی نشان می‌دهد. آرایه‌های رده‌بندی‌شده در یک رتبهٔ آرایه‌شناختی، گروه‌هایی از ارگانیسم‌ها هستند که در یک سطح دسته‌بندی می‌شوند.

طبقه‌های اصلی آرایه‌شناختی

در طبقه‌بندی جانداران هشت طبقهٔ اصلی وجود دارد که از بزرگ به کوچک بدین قرارند:

طبقه‌ها(رتبه‌ها)ی گیاه‌شناسی و جانورشناسی گاه اندکی متفاوتند.

پسوندهای طبقه‌بندی

در طبقه‌بندی جانداران پسوندهای استانداردی بر پایه سلسله (فرمانرو) و گاه بر پایه شاخه یا رده بکار می‌رود که در جدول زیر می‌آید. برای بسیاری از آنها در نام‌های فارسی پسوند -ان و -گان- بکار می‌رود و برای phyta- بیشتر پسوند -رُستیان و رویی‌ها بکار می‌رود.

نام طبقه به فارسی نام طبقه به انگلیسی گیاهان جلبک‌ها قارچ‌ها جانوران
دسته/شاخه Division/Phylum (تباران-) -phyta -mycota
زیرشاخه Subdivision/Subphylum (وندان-) -phytina -mycotina
رده Class -opsida (ویسان) -phyceae -mycetes
زیررده Subclass -idae -phycidae -mycetidae
بالاراسته Superorder (مانان-) -anae
راسته Order (سانان-) -ales
زیرراسته Suborder (سانیان-) -ineae
فروراسته Infraorder (گان-) -aria
بالاخانواده Superfamily (واران-) -acea (واران-) -oidea
خانواده/تیره Family (ان-) - aceae (ان-) -idae
زیرخانواده Subfamily (یان-) - oideae (یان-) -inae
تبار/فروخانواده Tribe/Infrafamily -eae (تباران-) -ini
زیرتبار Subtribe -inae -ina

فهرست تکمیلی اصطلاحات طبقه‌بندی و پیوند میان آن‌ها

طبقه‌بندی جانداران از کلی‌ترین طبقات تا جزئی‌ترین‌ها:

کلکسیون بزرگی از قاب‌بالان

در کشاورزی زیرگونه‌ای از گیاهان کشت شده وجود دارد به نام رَقَم (Cultivar).

از میان این طبقات گوناگون تنها گونه است که تعریف دقیق زیست‌شناختی دارد. سطح‌های دیگر برای نمایش تبارزایی اندامگان مورد مطالعه استفاده می‌شوند و تا اندازه‌ای به داوری شخص مطالعه‌گر بستگی دارند. برای بیشتر گروه‌های جاندار تمام این طبقات کاربرد ندارند و بیشتر برای موارد پیچیده‌تر مانند حشرات به‌کار می‌روند.

نام برخی از رده‌ها، راسته‌ها، تیره‌ها و خانواده‌های گیاهی و جانوری با برابر انگلیسی آنها

تبلیغات