سفیدک

سفیدک گَردمانند که بر روی برگ پدید آمده. کفشدوزک‌ها از سفیدک تغذیه می‌کنند.

سِفیدَک نوعی بیماری قارچی در گیاهان است. سفیدک به لکه‌های زرد یا خشک روی برگ، ساقه و میوه گفته می‌شود که به‌طورمعمول با ریسه یا اندام‌های بارده قارچ همراه هستند.

در بیماری سفیدک در آغاز لکه‌های کوچک سفیدی به طور پراکنده روی برگ به وجود می‌آید و تدریجاً تمام برگ و گاه سطح ساقه گیاه را می‌پوشاند.

سفیدک ها به دو نوع داخلی یا دروغین Downy mildew و پودری یا حقیقی Powdery mildew تقسیم بندی میشوند. که گروه اول از خانواده Erysiphceae از قارچ های آسکومیست و گروه دوم معمولاً از خانواده Pronosporaceae از شبه قارچ های اوومیست میباشند.

آبیاری بیش از اندازه گندم‌زارها می‌تواند سفیدک داخلی گندم ایجاد کند.

تبلیغات