سطح آب‌های آزاد

عبارت آب‌های آزاد عموماً برای سنجش اندازه ارتفاع بکار می‌رود. از خواص مایعاتی مثل آب این است که وقتی در طرفی گسترده ریخته شود به دلیل وجود جاذبه زمین ارتفاع تراز سطحی آب در تمام قسمت‌های آن ظرف برابر است؛ از آنجا که دریاهای آزاد به هم مرتبط هستند، سطح آب در آن‌ها همواره ارتفاع ثابتی دارد. ازاین‌رو ارتفاع شهرها، کوهها و هواپیماها بر اساس متر از سطح آب‌های آزاد بیان می‌شود.

<>
تبلیغات