سرده (ابهام‌زدایی)

سرده یکی از هشت طبقهٔ آرایه‌شناختی در طبقه‌بندی علمی جانداران است.

سرده همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

تبلیغات