سبزی (ابهام‌زدایی)

سبزی گیاهان خوراکی معمولاً سبزرنگی‌ست که در تهیهٔ خوراکها، دسرها و سایر خوردنی‌ها به کار می‌رود.

سبزی همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

تبلیغات