سبزتباران

سبزتباران
"Siphoneae" از کتاب زیبایی طبیعت از ارنست هکل ۱۹۰۴
طبقه‌بندی علمی
دامنه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): باستان‌گیاهیان
شاخه: سبزگیاهان
رده‌ها
مترادف‌ها
  • Chlorophycophyta
  • Chlorophyllophyceae
  • Isokontae
  • Stephanokontae

سبزتباران یا کلروفیتا (Chlorophyta) نوعی جلبک سبز هستند. نام کلروفیتا در دو معنی متفاوت به کار می‌رود و نیازمند دقت است. در آرایه‌شناسی‌های جدیدتر، کلروفیتا نام یکی از دو کلادی است که شاخه سبزگیاهان از باستان‌گیاهیان را تشکیل می‌دهند.

تبلیغات