ساقه

ساقه

ساقه بخشی از گیاه است که معمولاً به صورت عمودی و بیرون از خاک قرار دارد البته ساقه‌هایی نیز وجود دارند که درون یا روی سطح خاک هستند.ساقه به وسیله آوندها مواد غذایی و آب را از ریشه به بخشهای دیگر گیاه می‌رساند.همچنین ساقه وظایف دیگری همچون نگهداری گیاه، هدایت٬ تولید بافتهای جدید، اندوختن مواد و نورساخت را نیز بر عهده دارد.

منبع

<>
تبلیغات