زیبایی‌شناسی فرگشتی

زیبایی‌شناسی فرگشتی یا زیبایی‌شناسی تکاملی، اشاره به نظریات روان‌شناسی فرگشتی دارد که در آن، این گونه استدلال شده است که برتری‌های زیبایی‌شناسی انسان، در بقا و تولید مثل او مؤثر بوده است.

بر اساس این نظریه، مواردی مثل، برتری‌های رنگی، نسبت تناسب بدن همسر، شکل‌ها، وابستگی‌های عاطفی با اشیاء و بسیاری از جنبه‌های زیبایی‌شناختی دیگر را می‌توان با مراجعه به فرگشت انسان، توضیح داد.

تبلیغات