زندگینامه اسکینر

زندگینامه اسکینر

ب.ف.اسکینر در یکیاز شهرکهایپنسیلوانیا دیده به جهان گشود. در سال 1931 دکترایخود را در رشته روانشناسیهاروارد دریافت کرد.وییکیاز پرکاربرد ترین پژوهشگران و روانشناسان امریکاییاست که آثار پژوهشیفراوانیدر زمینه روانشناسیبه ویژه یادگیریانتشار کرده است.مهمترین آنها عبارتند از: والدن دو(1948) علم و رفتار آدمی(1953) رفتار کلامی(1957) تکنولوژیآموزش(1968) فراسویآزادیوتشخیص(1971).

ب.ف.اسکینر در یکیاز شهرکهایپنسیلوانیا دیده به جهان گشود. در سال 1931 دکترایخود را در رشته روانشناسیهاروارد دریافت کرد.وییکیاز پرکاربرد ترین پژوهشگران و روانشناسان امریکاییاست که آثار پژوهشیفراوانیدر زمینه روانشناسیبه ویژه یادگیریانتشار کرده است.مهمترین آنها عبارتند از: والدن دو(1948) علم و رفتار آدمی(1953) رفتار کلامی(1957) تکنولوژیآموزش(1968) فراسویآزادیوتشخیص(1971).

اسکینر را میتوان معروفترین و موثرترین

ادامه مطلب
تبلیغات