زعتر

یک دسته زعتر

زعتر برگهای گیاه آویشنیان با خاصیت درمانی است.

تبلیغات