ریشه ضرب المثل میخشو بکوب سر زبون من!!

آکاایران: ریشه ضرب المثل میخشو بکوب سر زبون من!!

آکاایران: ریشه ضرب المثل میخشو بکوب سر زبون من!!


یه روزی یکی پیاده از شهر به ده می رفت ظهر شد و گرسنه شد و زیر درختی نشست و لقمه ای رو که زنش برای تو راهی براش گذاشته بود رو بیرون اورد تا بخوره...
یه روزی یکی پیاده از شهر به ده می رفت ظهر شد و گرسنه شد و زیر درختی نشست و لقمه ای رو که زنش برای تو راهی براش گذاشته بود رو بیرون اورد تا بخوره.
هنوز لقمه اولو دهنش
تبلیغات