رفوزه

رفوزه به معنای ناکامیابی و مردودی در امتحان است. این واژه در زمره وام‌واژه‌های فرانسوی در فارسی (به فرانسوی: Refuser) است. در زبان فرانسه امروز این کلمه به معنای باد مخالف در کشتیرانی است.

تبلیغات