راه کارهاى درمان حسادت از دیدگاه اسلام و روان شناسى

آکاایران: راه کارهاى درمان حسادت از دیدگاه اسلام و روان شناسى

آکاایران: راه کارهاى درمان حسادت از دیدگاه اسلام و روان شناسى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : شهاب الدین ذوفقاری
پدیدآورنده : زکیه نجاریان
پدیدآورنده : بتول نجاریان

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 205 / صفحه 99-114

چکیده :

یکى از مسائل موجود در زندگى و روابط اجتماعى، پدیده حسدورزى یا حسادت است که مشکلات فراوانى را به بار آورده و به لحاظ اهمیتى که دارد، مورد توجه ویژه دین قرار گرفته است. در بین هیچ یک از رذایل، صفتى به اندازه حسد داراى پیامدهاى منفى فردى، اجتماعى و معنوى نیست. مضراتى که براى حسادت در احادیث اسلامى و علوم تربیتى برشمرده شده است، ضرورت اقدام در جهت درمان

ادامه مطلب
تبلیغات