دمای خودآتشگیری

دمای خودآتشگیری پایین ترین دمایی است که یک ماده بدون هیچ محرک خارجی مانند جرقه یا شعله در جو معمولی خود به خود آتش می‌گیرد. این دما باید بتواند انرژی فعال‌سازی مورد نیاز برای احتراق را فراهم کند.

دمای خودآتشگیری برخی مواد

چون در دماهای پایین تر بیشتر طول می‌کشد تا کاغذ خود به خود آتش گیرد، برای همین در منابع گوناگون دماهای متفاوتی آمده‌است.

جستارهای وابسته

تبلیغات