خوک دریایی

فک بندری
سن: الیگوسن پسین تا اکنون
فک بندرگاه (Phoca vitulina)
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: پستانداران
راسته: گوشتخواران
زیرراسته: سگ‌شکلان
بالاخانواده: خوکان دریایی
تیره

Odobenidae (گراز دریایی)
Otariidae (فک خزدار و شیر دریایی)
Phocidae (فک بی گوش)

خوکان دریایی گروه وسیعی از جانوران پستانداران نیمه آبزی و باله داری هستند که گونه‌هایی مانند گراز دریایی، فک خزدار، شیر دریایی، فیل دریایی، فک گوش‌دار، فک بی‌گوش و برخی گونه‌هایی از این دست را در بر می‌گیرد.

فک بی‌گوش


فک حلقه‌دارفک بایکال
فک خزری

فک خالدارفک بندرگاه

فک خاکستری

فک نواریفک چنگی

فک سرپوش‌دار
فک ریشدارفک ودلفک پلنگی
فک خرچنگ‌خوار
فک راس


فک فیلی جنوبیفک فیلی شمالی


فک راهب مدیترانهفک راهب هاوایی

فک گوش‌دار

فک خزپوش جنوبگان
فک خزپوش گوادالوپهفک خزپوش خوآن فرناندز


فک خزپوش گالاپاگوسفک خزپوش استرالزی


شیر دریایی استرالیاییشیر دریایی نیوزیلندی

فک خزپوش زیرجنوبگانفک خزپوش قهوه‌ایشیر دریایی آمریکای جنوبی
شیر دریایی کالیفرنیاشیر دریایی گالاپاگوس
شیر دریایی ژاپنی
شیر دریایی اشتلر

فک خزپوش شمالیگرازهای دریایی

 گراز دریایی