خزه‌تباران

خزه‌تباران
خزه‌تباران، Bryophites
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
Marchantia, از جگرواشان.

خزه‌تباران (Bryophyta) شاخه‌ای از گیاهان غیرآوندی رطوبت‌پسند هستند که دارای رشد محوری و پوشینه‌های کوتاه می‌باشند.

تبلیغات