خامه (ابهام‌زدایی)

خامه ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد.

تبلیغات