حکومت متمرکز

کشورهایی که نوع حکومت آن‌ها از نوع حکومت متمرکز است (به رنگ آبی).

حکومت متمرکز حکومتی است دارای نظام سیاسی تک‌ساخت به این معنی که قدرت سیاسی یگانه و تقسیم‌نشده‌ای در پهنه جغرافیایی یک کشور حاکم است و تمامی آن کشور تحت کنترل یک مرکز سیاسی واحد قرار می‌گیرد.

نظام حکومتی تک‌ساخت در مقابل نظام‌های سیاسی چندساخت و فدرال قرار می‌گیرد. در کشورهای فدرال، در کنار حکومت مرکزی، حکومت‌های محلی خودگردانی نیز با درجه حاکمیت نسبتاً بالایی وجود دارند ولی نظام حکومت متمرکز تمام مدیریت‌های ملی و محلی را در کنترل خود دارد و میزان قدرت مدیریت‌های محلی را تعیین می‌کند. در کشورهای غیرفدرال، واحدهای حکومتی هم‌چون استان و شهرستان از حاکمیت برخوردار نیستند و تنها به عنوان واسطه میان شهروندان و حکومت مرکزی عمل می‌کنند. در حکومت‌های تک‌ساخت قدرت سیاسی معمولاً از یک نقطه کانونی به نام پایتخت اعمال می‌شود و کشور بیش از یک هسته سیاسی قوی در اختیار ندارد.

این نوع از حکومت هم در کشورهای تک‌قومی مانند ژاپن و ایسلند و هم در کشورهای چندقومی مانند ترکیه و ایران و سوریه رایج است.

فهرست کشورهای دارای حکومت متمرکز

تبلیغات