حوزه (زیست‌شناسی)

جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.
<a class='mjtip' style='color:#000' title='باکتری' href='http://www.akairan.com/wiki/tag/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84'><strong>باکتری</strong></a> باستانیان یوکاریوت Aquifex Thermotoga Cytophaga Bacteroides Bacteroides-Cytophaga Planctomyces سیانوباکتر پروتئو<a class='mjtip' style='color:#000' title='باکتری' href='http://www.akairan.com/wiki/tag/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84'><strong>باکتری</strong></a>ا اسپیروکت <a class='mjtip' style='color:#000' title='باکتری' href='http://www.akairan.com/wiki/tag/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%84'><strong>باکتری</strong></a> گرم-مثبت کلروفلیکسی Pyrodicticum Thermoproteus Thermococcus celer Methanococcus Methanobacterium Methanosarcina Halophiles انتامیبا کپک مخاطی جانوران قارچ گیاه مژک‌داران تاژک‌داران Trichomonad Microsporidia Diplomonad
درخت فیلوژنتیک بر اساس داده‌های آران‌ای ریبوزومی تقسیم‌بندی باستانیان، باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها را نشان می‌دهد. می‌توانید روی نام‌ها کلیک کنید.
درخت فیلوژنتیک که یوکاریوت‌ها قرمز، باستانیان سبز و باکتری‌ها آبی هستند.

در آرایه‌شناسی زیستی، حوزه دامنه یا بالافرمانرو بالاترین طبقه آرایه‌شناختی جانداران است، که بالاتر از فرمانرو قرار گرفته‌است. طبق سامانه سه‌دامنه‌ای که در سال ۱۹۹۰ توسط کارل ووز پیشنهاد گردید، درخت فیلوژنتیک به‌طور کلی از سه دامنه تشکیل شده‌است: باستانیان، باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها.

طبقه‌بندی‌های متفاوت دیگری هم از حیات وجود دارند:

هیچ‌کدام از این سه سامانه حیات غیرسلولی را شامل نمی‌شوند.

جستارهای وابسته

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی، دفتر پنجم
  2. Woese C, Kandler O, Wheelis M (1990). "Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya.". Proc Natl Acad Sci USA 87 (12): 4576–9. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. PMID 2112744. Retrieved 11 Feb 2010. 
تبلیغات