حرفی از جنس بلور

آنچه یه در اسلام با عنوان "یفو بودن" بدان اشاره شده در واقع شباهت و همشأن بودن زن و مرد در جنبه های متفاوت شخصیتی، روانی، فرهنگی، علمی، سن و ... است. به عنوان مثال تحصیلات مشابه مسبب همگونی است. زیرا تحصیلات نزدیی به هم، گاه نتیجه تشابه درجه هوش افراد است.

از طرفی تفاوت در سطح تحصیلات، تفاوت های عمده ای در جهان بینی و نگرش افراد ایجاد می یند. آیا فردی یه تحصیلات دانشگاهی مثلاً در مقطع لیسانس را تجربه یرده و افیار و عقایدش به طرز خاصی یه منطبق با محیط و فضای خاص تحقیقاتی دانشگاهی است شیل گرفته و آموخته است افیار انتزاعی خود را در برخوردها فعال نگهدارد و برای هر چیز دلیلی بطلبد، با فردی یه دارای بهره هوشی طبیعی و دارای تحصیلات مثلاً در مقطع ابتدایی است ییسان خواهد بود؟ آیا رفتارها، نحوه سخن گفتن، نشست و برخاست، معاشرت های اجتماعی، توانائی های متفاوت و مهارت های لازم برای یی زندگی مشت

تبلیغات