جنوب

جهت‌های جغرافیایی
شمال شرقی
جنوب شرقی
جنوب (نیمروز)
جنوب غربی
شمال غربی

جنوب یا نیمروز یکی از چهار جهت اصلی است. جنوب نقطه مقابل شمال است و ۹۰ درجه با خاور و باختر اختلاف جهت دارد. بطور قراردادی در نقشه‌ها، نقطه یا جهت پایینی نقشه را جنوب می‌نامند.

<>
تبلیغات