جزیره

جزیره کوچکی در دریای آدریاتیک

جَزیره یا آبخوست یک خشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد. بزرگ‌ترین جزیره جهان گرینلند است با ۲۱۷۵۵۹۰ کیلومتر مربع پهناوری که بخشی از خاک کشور دانمارک شمرده می‌شود. البته استرالیا با مساحت ۷۶۸۶۸۵۰کیلومتر مربع از گرینلند بزرگتر است ولی از نظر زمین‌شناسی یک قاره محسوب می‌شود.

کوچکترین جزایر

کوچکترین جزایر دنیا که به عنوان کشورهای مستقل نیز شناخته میشوند به ترتیب عبارتند از:

جستارهای وابسته

اطلاعات بیشتر

نشریه الکترونیکی جزیره

پانویس

1.الگو:Http://en.wikipedia.org/wiki/Island 2.الگو:Http://en.wikipedia.org/wiki/Island