توسعه سیاسی

توسعه سیاسی از مفاهیم جامعه شناختی است که در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.

توسعه سياسي در معنا و مفهوم امروزي آن، فراگردي است که بعد از جنگ جهاني دوم به‌وجود آمد. با وجود پيشرفت‌هاي شگرف در زمينه توسعه سياسي، هنوز ابهامات زيادي در رابطه با اين دانش‌واژه وجود دارد و دانشمندان حوزه‌هاي متفاوت، تعاريف گوناگوني از توسعه سياسي ارائه مي‌کنند.

توسعه سياسي، فراگردي است كه زمينه نهادي كردن تشکل‌ها و مشاركت سياسي آنها را فراهم مي‌كند و حاصل آن، افزايش توانمندي افراد، احزاب و گروه‌ها، براي مشارکت قانون‌مند در فضاي سياسي جامعه است و .

از نظر کلمن، توسعه سياسي عبارت است از مراوده مستمر بين فعاليت‌هاي ساختاري، ظرفيت‌هاي همگرا، الزامات برابري، پاسخگويي و سيستم سازگار شونده سياسي ، در حالي که هانتينگتون بر آن است که توسعه سياسي پايدار، در قالب تفکيک ساختارهاي سياسي، مشارکت داوطلبانه، حکومت عقلايي و فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي مستمر تعريف مي‌شود .

اهداف توسعه سیاسی : 1. پیشرفت 2. صنعتی شدن 3. رفع فقر 4. رفع وابستگی 5.ایجاد تحولات ساختاری در تمام بخش های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر

جستارهای وابسته

تبلیغات