ب د د

ب د د

 بهتر است از این خواسته و نیتی که داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود.

فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این

موقعیت نیز تغییر خواهد کرد .

تو دوست و دشمن زیاد خواهی داشت باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند.

اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر .

ادامه مطلب
تبلیغات