ب آ ج

ب آ ج

 حاجت و آرزویی داری که بر آورده میشود .

گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت .

اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد

موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود .

فرزندانی خوب و خوش قدم .

ادامه مطلب
تبلیغات