بی نیاز از نگاه دیگران

دخترم هیچ‌چیز را در این‌جهان نمی‌توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به‌خاطر آن عریان‌کند.....برهنگی، بیچارگی عصر ماست. به‌گمان من، تن تو باید مال کسی‌باشد که روحش را برای تو عریان کرده‌است. (بخشی از وصیتنامه چارلی‌چاپلین به دخترش ژاکلین)

دختر

جامعه، آینه فرهنگ، آداب و بینش یک اجتماع انسانی‌ است و پوشش، ظهور جلوه‌ای از این آینه‌ است. پوشش زن ایرانی همیشه تاریخ چه ‌قبل از اسلام و چه بعد از اسلام پوششی مناسب، موقر و راحت بوده‌است. لباسهای زنان ایرانی، از جنس بسیار مرغوب، کار شده و با رنگهای بسیار شاد تهیه می‌شده و تا مچ دست و پاها را می‌پوشانده. لباسی که

تبلیغات