بی اختیاری ادراری بر اثر استرس و درمان آن

آکاایران: ابتدا تعریف بی اختیاری ادراری را خواهید خواند و در ادامه به بی اختیاری ادراری بر اثر استرس خواهیم پرداخت :

تعریف بی اختیاری ادراری :به هر گونه خروج غیر ارادی از مثانه بی اختیاری گفته می شود که بر اساس نوع و شدت و کیفیت آن و فرد به فرد فرق می کند. ممکن است قطراتی از ادرار به صورت غیرارادی از فرد خارج شود یا برعکس فرد همیشه خیس باشد و مقدار زیادی از ادرار به صورت غیر ارادی از مثانه خارج شود.

,بی اختیاری ادراری بر اثر استرس, بی اختیاری, بی اختیاری ادراری,

آکاایران: بی اختیاری ادراری بر اثر استرس و درمان آن

<>

بی اختیاری ادراری بر اثر استرس

علت ایجاد کننده بی اختیاری استرسی شل

تبلیغات