بیگانه

بیگانه می‌تواند در اشاره به موارد زیر به کار رود:

سینما

تبلیغات