بیوتکنولوژی و بهره وری از گیاهان دارویی

استفاده از ترکیبات دارویی مشتق از گیاهان، نه تنها قدمت زیادی دارد، بلکه به دلیل عوارض جانبی بی شمار داروهای شیمیایی از یک سو و نارسایی های متعدد طب نوین در درمان برخی از بیماری ها با گذشت زمان، بار دیگر پرورش و تولید گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبرو شده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا ضمن معرفی برخی از روش های بیوتکنولوژیک مورد استفاده در شناسایی و تولید گیاهان دارویی، اهمیت اقتصادی متابولیت های دارویی مشتق از این گیاهان و ارزش بالای آنها برای کشورهایی هم چون ایران که دارای تنوع بالایی از ادامه مطلب
تبلیغات