بیماری

بیماری به ناهنجاری در بدن یا روان می‌گویند که به علت ناراحتی، اختلال عملکرد یا تنش دربیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجاد می‌گردد. البته باید میان بیماری و سایر حالت‌ها پزشکی مانند خستگی، ضعف، کسالت و اندوه تفاوت گذاشت. عامل ایجاد بیماری می‌تواند بیرونی (مانند باکتری، انگل، تغذیه ناکافی و…) یا درونی (مانند پرکاری تیروئید، دیابت و …) باشد. همچنین بیماری می‌تواند مادرزادی (مانند سندرم ترنر یا لب شکری) یا ژنتیکی مانند آلبینیسم باشد. بیماری تند (حاد) یا کهنه (مزمن)، واگیر دار یا ناواگیر نیز می‌تواند باشد.

هر بیماری با شماری علائم و نشانه‌های ویژه شناخته و آشکار می‌شود. شناخت و درمان بیماری بر عهده پزشک است.

طبقه‌بندی

بیماری‌ها را به روشهای مختلف می‌توان طبقه‌بندی کرد:

۱. عامل ایجادکننده بیماری مانند بیماریهای عفونی، بیماریهای ژنتیکی، بیماریهای شغلی، بیماریهای روانی.

۲. ازمان بیماری مانند بیماری حاد، تحت حاد و مزمن.

۳. عضو درگیر شده مانند بیماریهای قلبی، بیماریهای گوارشی و ریوی.

بیماری‌ها درقرآن

اعمی کوری (عمی و عمیان) ۵۰ انعام – اعرج لنگی (عرج) ۶۱ نور - اصم کری (صم) ۴۲ هود – ابکم لنگی (بکم) ۷۶ نحل – اکمه کوری مادر زاد (کمه) ۴۹ آل عمران- ابرص یا پیسی (برص) ۱۱۰ مائده فرهنگ موضوعی قرآن

در طب سنتی

حالتی است که بدن از مجرای طبیعی خود خارج شده و به افعال ضرر می‌رساند.

دسته‌بندی بیماری‌ها در طب سنتی به این شرح است:

۱. مفرد

۲. مرکب

مرض مفرد

مرض‌های مفرد یا مزاج مؤثر است یا نیست. اگر مزاج مؤثر نبود، به ۴ دسته تقسیم می‌شود:

۱. سوءمزاج: مادی (با خلط) و ساده (بدون خلط)

۲. مرض ترکیب

انواع بیماری مفرد که مزاج در ایجاد آن‌ها نقشی ندارد:

۱. مرض خلقت: مرض شکل - مجاری و اوعیه - صفع

۲. مرض مقدار: بزرگ شدن یا کوچک شدن عضوی نسبت به حالت طبیعی

۳. مرض عدد: شامل دو حالت طبیعی و غیرطبیعی

۴. مرض وضع: نقش و جایگاه اعضا نسبت به یکدیگر

مرض مرکب

شامل بیماری‌هایی که از دو یا چند بیماری مفرد تشکیل شده باشد.

جستارهای وابسته

تبلیغات