بیداد کم خوابی در ایستگاه فضایی

کمبود خواب فضانوردان در ایستگاه فضایی که به سرعت طلوع خورشید را مشاهده می کنند به مسئله نگران کننده ای بدل شده است از این رو ناسا تلاش می کند نور ایستگاه فضایی را به نوعی تغییر دهد که فضانوردان خواب راحتی داشته باشند.

تبلیغات