بچه دار شدن ؛ اینبار شیرین تر!

زمانی که فاصله بین تولد دو فرزند کم باشد، به خصوص وقتی که فرزند اول هنوز نوپاست، آن چه که مادر با آن روبه رو می شود، چیزی فراتر از افزایش حجم وظایف مادری است.

فرزندان

اکثر اوقات به دنیا آمدن بچه دوم، شیرین تر از بچه اول است؛ چراکه مادر با آمدن فرزند اول، تقریباً تمام تجارب بچه داری را کسب کرده و با فرازونشیب مسئولیت های مادری آشنا شده است؛ در نتیجه احاطه مادر بر اوضاع بیش تر است و این حس تسلط بر اوضاع، به خودی خود، منجر به اطمینان و آرامش بیش تری می شود. اما زمانی که فاصله

ادامه مطلب
تبلیغات