بومی‌های آمریکای مرکزی

بومی‌های آمریکای مرکزی به آن دسته از اقوام ساکن در قاره آمریکای مرکزی گفته می شود که نسل و تبار سرخپوست داشته و از اقوامی باشند که از دوران پیشاکلمبی یعنی پیش از ورود اروپایی ها در اواخر قرن پانزدهم در این منطقه جغرافیایی بسر می برده اند.از مهمترین اقوام این منطقه می توان به قوم مایا، آزتک‌ها، قوم پی‌پیل اشاره نمود.

تبلیغات