به دنیا آمدن بدون پدر و مادر

به دنیا آمدن بدون پدر و مادر

تولدی دوباره در میانسالی

گاهی پیش می‌آید که خیال می کنیم، توانایی زندگی مطابق با معیارها ی مان را از دست داده‌ایم. هر روز را با تردیدی پنهان که همه چیز بر وفق مراد نیست، سپری می‌کنیم.  اما هرچه برای دلیل ناراحتی خویش جستجو می‌کنیم، هیچ چیز ی پیدا نمی‌کنیم.

,سالمند،دوران سالمندی،سالمندان،سالمند و سلامت،ورزش

در طی سالهای زندگی، گاهی پیش می‌آید که خیال می کنیم در طول مسیر زندگی ، گم شده‌ایم.

در طی سالهای زندگی، گاهی پیش می‌آید که خیال می کنیم ، توانایی زندگی مطابق با معیارها و اعتقاداتمان را از دست داده‌ایم.

ادامه مطلب
تبلیغات