به تخته زدن بدشانسی را دور می کند؟!


به تخته زدن, بدشانسی, پاشیدن نمک
پژوهش جدید محققان دانشگاه شیکاگوبوث مدعی است که ترس از بدشانسی را واقعا می‌توان با انجام کارهایی مانند زدن به تخته یا پاشیدن نمک برگرداند!....

پژوهش جدید محققان دانشگاه شیکاگوبوث مدعی است که ترس از بدشانسی را واقعا می‌توان با انجام کارهایی مانند زدن به تخته یا پاشیدن نمک برگرداند!

زدن به تخته یکی از رایج‌ترین اعتقاداتی است که برای برگرداندن شان
تبلیغات