به آزمایش‌های قبل از ازدواج اکتفا نکنید


آزمایش های قبل از ازدواج, آزمایش ژنتیکی قبل از ازدواج, آزمایش بیماری های جنسی
خانم‌هایی که دارای رحم دوشاخ هستند یا سندرم تخمدان پلی‌کیستیک دارند ممکن است برای حامله‌شدن مشکل پیدا کنند.

راهنمای آزمایش‌های ضروری قبل از ازدواج
تشکیل خانواده از اهداف اصلی ازدواج است. از اهداف مهم دیگر آن صاحب فرزند شدن و برطرف کردن نیازهای جنسی به‌صورت سا
تبلیغات